Gaeilge - Reált Na Mara Girls National School

Go to content

Main menu:

Gaeilge

Parents
 
 

Gaeltacht Opportunity

 
 

Gaeilge sa Bhaile: Irish in the Home


Ar maidin: In the morning

Gaeilge

Pronounced as

English

Maidin mhaith!

Mod-gin-wa

Good morning!

Tá do bhricfeasta réidh.

Taw-duh-brick-fasta-ray

Your breakfast is ready.

Cad atá uait?

Cod-ataw-oo-at

What do you want?

Cá bhfuil do bhosca lóin?

Caw-wil-duh-vusca-loan

Where is your lunchbox?

Tabhair dom do bhosca lóin.

Tour-dum-duh-vusca-loan

Give me your lunch box.

Cuir d’éide scoile ort!

Quir-duh-ay-ja-skull-a-ort

Put your uniform on!

An bhfuil corpoideachas agat inniu?

On-will-kor-pij-i-kas-og-at-in-you

Do you have P.E today?

Faigh do chóta!

Fy-duh-coat-a

Get your coat!

An bhfuil d’obairbhaile i do mhála scoile?

On-will-duh-ubarwalya-i-duh-wall-a-skull-a

Is your homework in your schoolbag?

Brostaigh ort!

Brus-tig-urt

Hurry yourself!

Conas atá an aimsir inniu?

Cun-as-at-aw-on-I’m-sure-in-you

How is the weather today?

Rachaimid sa charr.

Rock-a-meed-sa-car

We will go in the car.

 
 

Tar Éis Scoile: After School

Gaeilge

Pronounced as

English

Fáilte abhaile!

Fault-ya-a-walya

Welcome home!

Conas atá tú?

Cun-as-a-taw-too

How are you?

An raibh lá deas agat?

On-rev-law-dyas-a-gut

Did you have a good day?

An bhfuil ocras ort?

On-will-ucras-urt

Are you hungry?

An bhfuil tart ort?

On-will-tart-urt

Are you thirsty?

Ar ith tú do lón?

Air-ih-too-duh-loan

Did you eat your lunch?

Ar ól tú d’uisce?

Air-ohl-too-d-ish-ca

Did you drink your water?

An bhfuil obairbhaile agat?

On-will-dubar-wall-ya-agut

Do you have homework?

Déan d’obairbhaile anois.

Dane-dubar-wall-ya-anish.

Do your homework now.

Cá bhfuil do dhialann?

Caw- will-duh-ye-a-lan

Where is your journal?

An bhfuil cabhair ag teastáil uait?

On-will-cow-er-egg-tass-tall oo-at

Do you want help?

An ndearna tú d’obairbhaile?

On-yarna-too-dubar-wall-ya

Did you do your homework?

An bhfuil d’obair bhaile críochnaithe agat?

On-will-dubar-wall-ya-creek-knee-ha- anish

Is your homework finished?

Taispeán dom é.

Tash-pawn-dum-ay

Show it to me.

Tabhair dom é.

Tour-dum-ay

Give it to me.

Ná bí ag pleidhcíocht!

Naw-be-egg-ply-key-ucht

Don’t be messing!

Litrigh _____ más é do thoil é.

Lit-rig-_____-maw-shay-duh-hull-ay

Spell ___ please.

Féach ar seo.

Fay-k-air-shuh

Look at this.

Rinne tú botúin anseo.

Rinna-too-but-oon-on-shuh

You made a mistake here.

Léigh an píosa seo.

Lay-on-piece-a-shuh

Read this piece.

Tá sé go hiontach.

Taw-shay-guh-heen-tak

That is wonderful.

Maith thú!

Ma-who

Well done.

 

Na Gutaí: The Vowels

 
 

The vowels and fadas in the Irish language can cause much confusion.
Here is a guide to help you understand the differences between the sound of vowels with and without fadas.

 
 
 

Na Mothúcháin: Emotions

 

Tá áthas orm

I am happy

Tá brón orm

I am sad/sorry

Tá náire orm

I am embarrassed

Tá sceitimíní orm

I am excited

Tá díoma orm

I am disappointed

Tá ocras orm

I am hungry

Tá tart orm

I am thirsty

Tá uafás orm

I am horrified

Tá ionadh orm

I am surprised

 
 


*
An raibh a fhios agat?: Did you know?

In each of the above sentences, if you change to bhí you are then speaking in the aimsir chaite or past tense.

  • Bhí áthas orm: I was happy.

  • Bhí ionadh orm: I was surprised.


If you change
to beidh you are then speaking in the aimsir fháistineach or future tense.

  • Beidh áthas orm: I will be happy.

  • Beidh ionadh orm: I will be surprised.


 
 

Caitheamh Aimsire: Hobbies

Is maith liom a bheith… (I like to be…)
Ní maith liom a bheith…  (I don’t like to be…)
Is breá liom a bheith ag… (I love to be…)
Is fuath liom a bheith ag… (I hate to be…)


 
 
 
 

Ag damhsa

Dancing

Ag tarraingt

Drawing

Ag scríobh

Writing

Ag léamh

Reading

Ag ithe

Eating

Ag ól

Drinking

Ag iomáint

Hurling

Ag imirt peile

Playing football

Ag imirt cispheile

Playing basketball

Ag marcaíocht

Horse-riding

Ag rith rása

Running races

Ag tiomáint

Driving

Ag déanamh gleacaíochta

Doing gymnastics

Ag snámh

Swimming

Ag éisteacht le ceol

Listening to music

Ag péinteáil

Painting

Ag seinm ceol

Playing music

Ag déanamh drámaíocht

Doing drama

Ag féachaint ar an teilifís

Watching television

Ag imirt cluichí ríomhaire

Playing computer games

Ag rothaíocht

Cycling

Ag scátáil

Skating

 
 

*An raibh a fhios agat?: Did you know?

When you put
ag ____ before an action you are adding the equivalent of -ing suffix in English. 
 

Na hÁbhair Scoile: School Subjects


 
 
 
 

Béarla

English

Gaeilge

Irish

Matamaitic

Mathematics

Stair

History

Tíreolaíocht

Geography

Eolaíocht

Science

Ealaín

Art

Ceol

Music

Drámaíocht

Drama

Reiligiún

Religion

OSPS

SPHE

 
 

Míonna na Bliana: Months of the Year


 
 
 
 

Eanáir

January

Feabhra

February

Márta

March

Aibreán

April

Bealtaine

May

Meitheamh

June

Iúil

July

Lúnasa

August

Meán Fómhair

September

Deireadh Fómhair

October

Samhain

November

Nollaig

December

 

Laethanta na Seachtaine: Days of the Week

*An raibh a fhios agat?: Did you know?

Inniu: Today (Tip to remember: Today is ‘inniu’ or a new day).
Inné: Yesterday (Tip to remember: Yesterday’s inné)
Amárach: Tomorrow (Tip to remember: The letter ‘m’ in amárach is also in tomorrow)


Inniu an Mháirt. Inné an Luan. Amárach an Chéadaoin.An Luan

Monday

An Mháirt

Tuesday

An Chéadaoin

Wednesday

An Déardaoin

Thursday

An Aoine

Friday

An Satharn

Saturday

An Domhnach

Sunday

 
Back to content | Back to main menu